ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ปีการศึกษา 2562

0

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

รวมข่าวทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อ ทุนเรียนต่อต่างประเทศ ทุนต่างๆ ทุนวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2562

2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2562

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี (นับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2562
 • มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2562

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย
 • ใบ Admission Form พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย โดยขอให้ส่งมาทั้งสองส่วนพร้อมใบสมัคร และผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสอบในวันสอบจริง
 • ใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครต้องได้ GPA 3.00 ขึ้นไป)
 • หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม 2562 ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ดูรายละเอียดการสมัคร/ขั้นตอน ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th

ส่งเอกสารสมัครภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ขอบคุณข้อมูลข่าวทุนจาก สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ติดตามทุนรัฐบาล ทุนเรียนต่อ เรียนต่อนอก ทุนการศึกษา ทุนเรียนต่อต่างประเทศ  ทุนเรียนดี ทุนป .ตรี ทุนป.โท ได้ทางเว็บไซต์ dek-lnw.com (เลือกเมนู “ทุนการศึกษา“)  หากต้องการลงข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนต่อ รับสมัครนักเรียน รับสมัครนักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหรือสถานบันการศึกษา สามารถติดต่อลงข่าวประชาสัมพันธ์ (ฟรี) คลิกติดต่อเรา ครับ

แสดงความคิดเห็น

Leave A Reply

Your email address will not be published.