ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)

0

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี)
 2. สมัครเดี่ยว หรือเป็นทีม โดยมีสมาชิกในทีมไม่เกิน 5 คน

กติกาการประกวด

 1. ส่งผลงานคลิปความยาว 2-5 นาที ในหัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) (สามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามความเหมาะสม ) ไม่จากัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสั้น สารคดีเชิงข่าว สารคดีสั้น Viral Clip, Animation, Music Video หรืออื่นๆ
 2. ส่งคาอธิบายรายละเอียดผลงาน ( ฟอนต์ Angsana New 16 ไม่เกิน 1 หน้า A4)
 3. ผู้เข้าประกวด 1 ทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวน
 4. การเลือกใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงที่ขอลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือเลือกใช้เพลงจาก YouTube Audio Library
 5. ภาพที่นามาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ กราฟิกจะต้องถ่ายทาหรือจัดทาด้วยตนเอง ไม่สามารถนาภาพจากแหล่งอื่นๆ มาใช้ประกอบ เว้นแต่ได้รับการขออนุญาตจากเจ้าของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือกราฟิกนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วยเพื่อเป็นหลักฐาน
 6. ความละเอียด- ขั้นต่า HD ขึ้นไป สกุลไฟล์ – Mpeg4, Mov
 7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กำหนดระยะเวลา
หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกโดยไม่เหมาะสม
 3. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จะไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกผลงาน จะได้รับเกียรติบัตรจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ช่องทางการส่งผลงาน
ส่งผลงานบันทึกในรูปแบบแผ่น DVD หรือ Thumb drive ที่

หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.17 ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

ติดต่อสอบถาม

 • นางอัญชลี สุวรรณโร หรือ นางสาวศุภานิช ดาด้วง โทร.0-7428-7567
 • E:mail : aunchalee.su@psu.ac.th หรือ supanich.d@psu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญชลี  สุวรรณโร


รายละเอียดครับ : คลิกดูรายละเอียด | ใบสมัคร


แสดงความคิดเห็น

Leave A Reply

Your email address will not be published.