รับตรง TCAS61 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ม.นเรศวร

0

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

รับตรงTCAS61  มหาวิทยาลัยนเรศวร
TCAS รอบที่ 2 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561
……….

คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร

1. เปนผูอยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และเปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2. ตองเปนผูที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สายสามัญ หรือเปนนักศึกษาผูใหญที่กําลังศึกษาในปการศึกษาสุดทายของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ตองมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การดําเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3)พุทธศักราช 2544 หรือกําลังศึกษาในชั้นเรียนปการศึกษาสุดทายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง พะเยา นาน แพร กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี
3. เปนผูที่มีรางกายแข็งแรง ไมเปนผูทุพพลภาพ ไรความสามารถ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และไมเปนโรคติดตอรายแรงอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา เชน โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเทาชางในระยะปรากฏอาการ นารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดใหโทษอยางรายแรง
4. เปนผูที่มีผูรับรองวาสามารถชําระเงินคาบํารุง และคาธรรมเนียมการศึกษาได
5. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตในกรณีความผิดอันกระทําโดยประมาทหรือความผิดอันเปนลหุโทษ
6. เปนผูที่มีคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (สทศ.) จัดสอบเดือนกุมภาพันธ 2561
7. เมื่อสิ้นปการศึกษา 2560 แลว นักเรียนตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด และนักเรียนจะตองเขาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนําผลการสอบที่ไดมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตัดสิทธิ์ผูมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ Clearing – house
9. เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอย และรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวา จะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ
10. เมื่อเขาศึกษาเปนนิสิตชั้นปที่ 1 จะตองพักอาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น

กลุมลดความเหลื่อมล้ํา (CPIRD: Inclusive Track)
1. เปนผูมีสัญชาติไทย
2. ผูสมัครตองมีภูมิลําเนา และบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองตามกฎหมาย ตองมีภูมิลําเนาอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ) ตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป จนถึงวันสุดทายของการรับสมัคร โดยมีทะเบียนบานเปนหลักฐาน (หากบิดาหรือมารดาที่เปนขาราชการตองโยกยายใหมีเอกสารยืนยันการโยกยาย) และตองไมอยูในเขตอําเภอเมือง ยกเวนจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดตาก หากไมสามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนานอกเขตอําเภอเมืองไดครบตามจํานวนที่กําหนดสามารถรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอเมืองของ 2 จังหวัดดังกลาวได
3. เปนนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5 โดยกําลังศึกษาชั้นปที่ 6 หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา ในโรงเรียนที่ตั้งอยูใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ)
4. ตองมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ ของรัฐไดหลังจากจบการศึกษาแลว โดยตองสามารถทําสัญญาผูกพันฝายเดียว หรือสัญญาปลายเปดกับรัฐบาลตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
5. ตองมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเปนอุปสรรคตอการศึกษา
6. หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติขอใด ขอหนึ่ง หรือใหขอมูลอันเปนเท็จหรือจงใจปกปดขอมูล ใหถือวาเปนการแจงเท็จ ทําใหสวนราชการเสียหาย ผูนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแมวาจะไดรับการสงชื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวก็ตาม จะถูกถอนสภาพการเปนนิสิต
7. ในกรณีผูสอบผานไดลงนามทําสัญญาการเขาศึกษากับสถาบันเรียบรอยแลว สถาบันจะสงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นไปยังสํานักงานเลขาธิการกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อสงใหทุกสถาบันสมาชิกดําเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุมผูมีสิทธิ์สอบในขั้นตอนตอไป หรือออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ไดใหสัตยาบันกันไวแลว

ผู้สมัครจะต้องยื่นคะแนน ดังตารางด้านล้างนี้


หมดเขตรับสมัคร 04 ม.ค. 61 – 10 ม.ค. 61

 

น้องๆดูรายละเอียดระเบียบการรับสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ
พี่ๆ รับตรง.เด็กขั้นเทพดอทคอม ขอเป็นกำลังใจ ให้น้องๆทุกคนสู้ และตามล่าหาความฝันให้เจอกันเร็วๆนะครับพี่ๆเอาใจช่วย ฮึบๆระเบียบการ
 | 
โหลดใบสมัคร | เว็บมหาวิทยาลัย
ร่วมส่งข่าวรับตรงด้วยตนเอง

 

แสดงความคิดเห็น

Leave A Reply

Your email address will not be published.