คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีหลักสูตรอะไรบ้าง(มาดู)

0

รับตรงรอบ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

สวีดัด สวัสดีครับน้องๆ ช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างได้อ่านหนังสือกันบ้างไหมเอ๋ย แต่พี่รู้ว่าหลายคนเตรียมตัววางแผนกันแล้วโดยเฉพาะน้องๆ ม.6 ใช่ไหมครับ (หรือพี่ฝันไป)55 เอาละวันนี้พี่รับตรงไปส่องคณะในฝันของใครหลายๆคนนั้นก็คือคณะวิศวะกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหลักสูตร สาขา ที่เราฝันไว้บ้างหรือไม่ ตรงใจกันหรือป่าว หรือต้องปรับเปลี่ยนแผนเรียนที่ต้องไว้ ไปดูกันครับ


-หลักสูตรปริญญาตรี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) มี 18 สาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร


หลักสูตรปริญญาตรี (ปกติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ
5. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
8. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
9. สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม
10. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
12. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
13. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี


หลักสูตรปริญญาตรี (นานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ)-หลักสูตรปริญญาโท

รวมทั้งสิ้น 19 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 2 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จำนวน 15 สาขาวิชา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่
หลักสูตรปริญญาโท (ปกติ)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
6. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
7. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
9. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (วท.ม.)
11. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (วท.ม.)
12. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (วท.ม.)
14. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
15. สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
16. สาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
17. สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการป้องกันประเทศ

หลักสูตรปริญญาโท (นานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 -หลักสูตรปริญญาเอก

รวมทั้งสิ้น 12 หลักสูตร (รวมหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) จำนวน 11 สาขาวิชา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) จำนวน 1 สาขาวิชา
หลักสูตรปริญญาเอก (ปกติ)
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
7. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
8. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
10. สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)

หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)

1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
————- 

แสดงความคิดเห็น

Leave A Reply

Your email address will not be published.